09395915044
yekservice@

بازديد ۵۰ پست آخر تلگرام

خريد بازديد پست تلگرام ( ۵۰ پست آخر)

بازدید برای چالش ها و تبلیغات گسترده نیز می پذیریم برای سفارش با ما در ارتباط باشید.

مقدار بازديد مورد نياز براي كانال تلگرامی خود را از منوی زير انتخاب نماييد

1000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

20000 تومان

سفارش
2000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

40000 تومان

سفارش
3000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

60000 تومان

سفارش
4000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

80000 تومان

سفارش
5000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

100000 تومان

سفارش
6000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

120000 تومان

سفارش
7000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

140000 تومان

سفارش
8000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

160000 تومان

سفارش
9000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

180000 تومان

سفارش
10000 بازديد پست
 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

200000 تومان

سفارش